• enova dla biznesu - system ERP
  Zamiast starego dos-a nowa enova....
  (20-09-2011)
  więcej...
 • Nowa wersja systemu enova
  Najnowsza wersja 7.8.4288 systemu enova została opublikowana.
  (2011-09-29)
  więcej...
 • Promocja enova
  ABOLICJA AKTUALIZACYJNA ENOVA....
  (10-09-2011)
  więcej...
 • Sezonowe cykle spotkań
  Rozpoczeliśmy coroczne cykle spotkań i seminariów ....
  (15-08-2010)
  więcej...
Nota prawna
Uwagi ogólne

Spółka EUROSUPPORT prowadzi i administruje serwisem internetowym pod adresem
http://www.eurosupport.pl
/Serwis/. Z Serwisu mogą korzystać osoby trzecie zwane dalej Użytkownikami Serwisu.
W celu pełnego zabezpieczenia praw Użytkowników Serwisu, EUROSUPPORT prosi
o zapoznanie się z poniższymi informacjami przed rozpoczęciem korzystania
z Serwisu.

Prawa autorskie
Wszelkie prawa do Serwisu, w tym do jakichkolwiek jego elementów graficznych oraz układu stron Serwisu oraz jakichkolwiek innych jego elementów są zastrzeżone. Serwis oraz wszelkie jego elementy są chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz.. 904, z późn. zm.), ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U z 1993 Nr 47, poz. 211, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U z 2001 Nr 128, poz.1402, z późn. zm.).
Korzystanie z Serwisu jest dopuszczalne jedynie w zakresie tzw. dozwolonego użytku Użytkownika Serwisu, tj. wyłącznie w celu prywatnym i niekomercyjnym, pod warunkiem nienaruszania jakichkolwiek praw wynikających z przepisów prawa, w szczególności praw autorskich lub praw ochronnych na znaki towarowe. Korzystanie z Serwisu w inny sposób wymaga zawarcia odpowiedniej pisemnej umowy z EUROSUPPORT.
Odpowiedzialność
Serwis ma charakter wyłącznie ogólnoinformacyjny. EUROSUPPORT nie udziela żadnej gwarancji, co do formy i treści informacji umieszczonych w Serwisie, w szczególności w zakresie aktualności, dokładności, zupełności, szczegółowości oraz przydatności informacji dla określonych działań użytkowników Serwisu. Eurosupport nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód poniesionych przez Użytkowników Serwisu lub osoby trzecie w związku z korzystaniem z Serwisu. Wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z Serwisu, a w szczególności z używaniem i wykorzystywaniem informacji umieszczonych w Serwisie ponosi Użytkownik Serwisu. Firmie Eurosupport przysługuje prawo zmiany jakichkolwiek informacji umieszczonych w Serwisie, w wybranym przez Eurosupport terminie, bez konieczności uprzedniego powiadomienia Użytkowników Serwisu.
Ochrona prywatności
W celu ochrony i poszanowania prywatności Użytkowników Serwisu EUROSUPPORT, wszelkie dane osobowe zamieszczone w Serwisie lub przetwarzane w związku z prowadzeniem Serwisu, w tym dane Użytkowników Serwisu, są chronione zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).
Przetwarzane dane
W związku z prowadzeniem Serwisu, EUROSUPPORT zbiera i przetwarza następujące dane osobowe Użytkowników Serwisu:
 • adresy e-mail przesyłane do EUROSUPPORT przez Użytkowników Serwisu; Eurosupport umieszcza te adresy na tzw. liście mailingowej Eurosupport i przetwarza powyższe dane w celu przesyłania na nie informacji o usługach, produktach Eurosupport i samej firmie Eurosupport w formie tzw. oferty lub newslettera;
 • informacje dotyczące wykorzystania serwisów przez użytkowników oraz ich adresów IP na podstawie analizy logów dostępowych; powyższe dane EUROSUPPORT przetwarza w celach technicznych, jak również w celach statystycznych jak np: przy analizie demograficznej Użytkowników Serwisu.
Wszelkie wyżej wskazane dane osobowe przesłane do EUROSUPPORT, Eurosupport uznaje za podane dobrowolnie, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych. EUROSUPPORT nie ponosi żadnej odpowiedzialności w wypadku podania przez któregokolwiek z Użytkowników Serwisu danych nieprawdziwych lub niepełnych. Dane osobowe zamieszczone w formularzu kontaktowym, a także adresy e-mail podane w celu otrzymania oferty/newslettera, mogą być przetwarzane przez EUROSUPPORT – po wyrażeniu odpowiedniej osobnej zgody - dla celów marketingu towarów i usług EUROSUPPORT.
erp, crm, enova, program księgowy, mrp, erp program, system erp, raks, streamsoft, Systemy informatyczne, outsourcing informatyczny, programy do zarządzania, program magazynowy, axapta, eurosupport